czestochowa@tpba.pl Telefon: +48 604 298 957

Działamy od 1990 roku.
Koło Częstochowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim – w duchu Patrona, św. Brata Alberta.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez

  • zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu i innych placówek pomocowych
  • pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną
  • reintegrację społeczną i zawodową
  • prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii
  • wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków
  • współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi
  • działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych
  • szkolenie pracowników i wolontariuszy